Bolagsstyrning - BICO - Vi skapar framtidens hälsa

Bolagsstyrning

För mer information om BICO’s extra bolagsstämma den 17 november 2021 se fliken Extra bolagsstämma 2021

BICO Group AB (”BICO”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg och med dess aktier av serie B upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen inom BICO ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, interna regler samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). BICO tillämpar de regler som följer av lag eller annan författning, samt Koden.

40-960x540