Nästa generations industriella ekosystem​

Framtidens hälsa formas av en rad discipliner och forskningsfält under snabb utveckling som befinner sig i teknologins framkant. På BICO har vi identifierat fyra sådana discipliner som kan betraktas som hörnstenarna för denna revolution inom hälsovården.

Framtidens hälsa formas av en rad discipliner och forskningsfält under snabb utveckling som befinner sig i teknologins framkant. På BICO har vi identifierat fyra sådana discipliner som kan betraktas som hörnstenarna för denna revolution inom hälsovården.

I centrum för dessa snabba framsteg står tekniker som möjliggör biokonvergens. Produkter och tjänster som kombinerar framstegen inom artificiell intelligens, robotteknik och materialvetenskap och tillämpar dem på biologisk vetenskap. BICO:s tre affärsområden erbjuder lösningar inom dessa fyra centrala eko-system genom att med gemensamma insatser utveckla synergistiska metoder som stödjer forskare och förser dem med de verktyg de behöver för att vidareutveckla sitt arbete.

Vävnadsteknik

Cirka 90 procent av de potentiella läkemedel som prövas på människor underkänns på grund av att de är ineffektiva eller på grund av patientsäkerhetsproblem. Det finns ett stort behov att effektivisera utvecklingen av läkemedel och integrera mänskliga 3D in vitro-modeller som kan uppfylla detta behov.

Vävnadsteknikens enorma potential att påverka modern sjukvård har länge fångat forskarnas intresse. Idag utnyttjar forskare framstegen inom teknik, 3D-bioprintning, 3D-cellodling och materialvetenskap för att efterlikna människors och djurs biologi. Mänskliga 3D-modeller utvecklas för att effektivt fånga upp de rätta biokemiska och fysiokemiska faktorerna i in vivo-förhållanden. Forskare får tillgång till verktyg som möjliggör djupare insikter i cellulära processer, vägar och beteenden utan att djurs eller människors liv utsätts för risker.

Genom att erbjuda en lång rad banbrytande verktyg och tjänster driver BICO-koncernen på utvecklingen inom detta snabbväxande fält. Med 3D-bioprinters som BIO X6 och Quantum X bio är det möjligt att exakt kontrollera det geometriska mönstret i multicellulära konstruktioner för att exakt reproducera multicellulär vävnad med kärlstrukturer. OECD-godkända cellulära modeller som EpiDerm™ och EpiAirway™ ger forskare tillgång till högkvalitativa lösningar för att utveckla och skaffa effektiva och exakta 3D in vitro-modeller.

Multiomik

Öppna upp och förstå byggstenarna som utgör vår omvärld. Multiomikanalys håller snabbt på att bli förstahandsvalet inom molekylärbiologi, genetik och cancerforskning.

Multimiomik ger insikter i de mekanismer som ligger bakom biologiska processer och molekylära funktioner och interaktioner genom att samla in och jämföra data från multipla biologiska processer och fånga upp information från genomet, proteomet och transkriptomet, för att bara nämna några få. Denna breda biologiska analysmetod stödjer övergången till en mer individanpassad medicinsk praxis liksom upptäckten av prediktiva biomarkörer och mål för nya läkemedel.

Insamling av sådana enorma mängder information är en arbetsintensiv och dyr process. Produkter som I.DOT™, L.DROP™, C.WASH™, cellenCHIP 384, proteoCHIP, BioShake Q1 och Green Button Go® Scheduler ger forskare automations-vänliga lösningar som ökar kapaciteten, minskar risken för kontamination och driver på effektiviteten.

Cellinjeutveckling

Framställning av rekombinanta proteiner spelar en viktig roll inom life science-forskning, bioteknik och medicin är en förutsättning för utveckling och tillverkning av många framgångsrika biologiska läkemedel.

Baserat på tidiga riktlinjer från bland annat FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) ska produktions-cellinjer för rekombinanta proteiner klonas från en enda progenitorcell för att på så vis minimera heterogeniteten i populationen och underlätta isolering och vidare urval av högproducerande kloner.

Med produkter som C.STATION, UP.SIGHT™, F.SIGHT™, C.SIGHT™, SCP™, cellenONE®, cellenONE® HT, S.NEST™ och C.BIRD™ erbjuder BICO-koncernen forskare instrument för automatisering av arbetsintensiva och tidskrävande arbetsflöden för cellinjeutveckling (CLD). Våra integrerade lösningar kombinerar patenterade tekniker för att förbättra isoleringsprocesser och skala upp högproduktiva kolonier.

Diagnostik

Framsteg inom diagnostik ger idag läkare möjlighet att ställa diagnoser med en häpnadsväckande exakthet, men för att få tillgång till resultatet krävs oftast ett välutrustat kliniskt labb och några veckors väntetid.

Som många världen över har erfarit på grund av covid-19-pandemin finns det en enorm efterfrågan på effektiva tester som snabbt kan fastställa sjukdomstillstånd genom identifiering och övervakning av biomarkörer och metabola parametrar och som kan användas av icke-experter med bibehållen känslighet och specificitet.

BICO-koncernen ger forskare inom Life Science tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster som erbjuder miniatyrisering och multiplexering av klassiska laterala flödestester för multianalysdetektering, vilket möjliggör snabb, kostnadseffektiv och tillförlitlig kvantifiering.