Hållbarhet

Våra medarbetare

Perspektivet som rör våra medarbetare bygger på koncernens övergripande HR-strategi, vilket visar på att denna del av hållbarhet är fullt ut integrerad i verksamheten. Den består av koncerngemensamma initiativ och mätverktyg såsom vår medarbetarundersökning. Ytterst handlar den om välmående medarbetare som får möjlighet att utveckla sig i en innovativ arbetsmiljö, där omgivningen är trygg och säker.

BICO som arbetsgivare

Beroende på dotterbolag erbjuder vi en rad olika personalförmåner. Till exempel erbjuder vi upp till sex veckors betald semester samt hälsoförmåner som exempelvis tillgång till gym. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla våra medarbetare och erbjuda dem en möjlighet att gå utbildningar, både internt genom vår utbildningsplattform, The Academy, och våra digitala townhalls, samt externt genom att ge möjlighet att delta på exempelvis seminarier. BICO arbetar aktivt med att öka välmående hos våra medarbetare och för att säkerhetsställa att vi behåller kompetens.

Global Policy

Alla våra medarbetare skriver under vår globala policy. Den globala policyn täcker en rad olika riktlinjer om hur vi bemöter varandra och externa parter. Vi har exempelvis en nolltolerans-policy för all typ av diskriminering. 100 procent av medarbetarna inom BICO har signerat vår globala policy. Vidare har en ny up-pförandekod introducerats i oktober 2021 som hittills 38 procent av medarbetarna utbildats inom. Vårt mål är att samtliga medarbetare ska erhålla utbildning i uppförande-koden under 2022.

Initiativ för 2022
Under 2022 kommer koncernens bolag att lägga fokus på att upprätta en rad initiativ såsom att introducera fler utbildningar i vår utbildningsplattform, The Academy, inrätta mentorskapspro-gram samt erbjuda fler medarbetarförmåner och hålla fler före-tagsgemensamma evenemang, för att nämna några exempel.
Medarbetarundersökning
Under 2021 genomförde vi en koncernomfattande medarbe-tarundersökning. Alla medarbetare fick möjligheten att delta anonymt och svarsfrekvensen för hela koncernen låg på 68 pro-cent. Resultat från undersökningen visar att koncernens bolag erbjuder självständighet, en stark gruppsammanhållning och en tydlig målbild för våra medarbetare samt att 68 procent av medarbetarna känner engagemang för sin roll och bolaget. Re-sultaten från medarbetarundersökningen kommer att utgöra ett underlag för vår agenda och fokus under 2022. Under kommande år har vi även beslutat att fokusera på aktiviteter för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, vi kommer se över förmåner och ersättningar, fokusera vid att stärka BICO-kulturen, internutbi-ldningar för utveckling av medarbetare, samt ge ökat stöd till dotterbolagens HR-avdelningar.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete