Hållbarhet

 BICO’s hållbarhetsagenda binder samman biokonvergens med tre olika perspektiv som genomsyrar vår verksamhet: Våra medarbetare, vårt erbjudande och vår planet med FN:s globala hållbarhetsmål. Vårt fokus har legat på att implementera hållbarhetsagendan, mäta våra utsläpp och upprätta strukturer och processer. Hållbarhet är ett långsiktigt strategiskt fokusområde för BICO, och det är en del av vår övergripande affärsstrategi och affärsmodell.

The BICO Way

Tre dimensioner av hållbarhet

The BICO Way beskriver vilka vi är och vad vi står för. Den vägleder oss i vårt dagliga beslutsfattande och stöttar oss så att vi agerar på ett förtroendeingivande sätt. The BICO Way omfattar våra företagspolicyer och vår hållbarhetsagenda.

Initiativ under 2022

Ökat fokus på cirkularitet
Ökat antal personalförmåner
Förfinade mätningar av BICOs koldioxidutsläpp
Påbörja plan för klimatmål
Implementering av uppförandekod

FN:s mål för hållbar utveckling

Sedan december 2021 är vi officiell medlem i FN:s Global Com-pact och har antagit de globala målen för hållbar utveckling och de tio principerna. BICO förbinder sig till de tio principerna i FN:s Global Compact och behandlar alla medarbetare med respekt och värdighet, garanterar säkra arbetsförhållanden och bedriver våra verksamheter på ett miljövänligt ansvarsfullt och etiskt sätt.

För de globala målen har BICO valt att fokusera på mål 3, 9 och 12 då dessa anses vara de mål som BICO kan påverka mest och som i sin tur påverkar BICO mest. Mål tre är en integrerad del av BICO:s arbete, vår biokonvergens-agenda och vårt mål att minska djurförsök. I mars 2021 förvärvade BICO MatTek, som är marknadsledande inom in vitro-teknologi och alternativ läkemedelsprövning. Förvärvet är i linje med koncernens mål om att minska och slutligen ersätta djurförsök genom att utveckla teknologiska lösningar och metoder som är mer anpassade för mänskligheten och som resulterar i bättre kliniska resultat för individer.

Uppförandekod

BICO:s uppförandekod baseras på mänskliga rättigheter och rättigheter för arbetstagare, informationsskydd, miljö, hälsa och säkerhet, styr- och hanteringssystem, produktsäkerhet och affärsetik. Uppförandekoden har harmoniserats med FN:s principer för Global Compact samt ILO:s konvention för mänskliga rättigheter. Bolagets uppförandekod samt uppförandekoden för leverantörer och partners beskriver BICO:s affärsetiska ståndpunkt och principer för dessa. 

Mänskliga och arbetstagares rättigheter
Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners är vi fast beslutna om att skydda internationella rättigheter för människor och arbetstagare, genom att behandla alla människor och medarbetare med respekt och värdighet.
Affärsetik
Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners strävar koncernen efter fri marknadskonkurrens. Det gör vi genom att följa all lagstiftning mot korruption, ta avstånd från olagliga betalningar och insideraffärer eller över-drivna gåvor vilket finns definierat i vår uppförandekod samt vår uppförande-kod för leverantörer och partners.
Miljö, hälsa och säkerhet
Vi är fast beslutna att skapa en bra, säker och hälsosam miljö – för alla och i alla situationer. Därför har vi infört olika policyer som ser till att våra medarbetare, entreprenörer och besökare är skyddade. Vi säkerställer även att kemiska ämnen hanteras med försiktighet.
Styr- och hanteringssystem

Som medarbetare eller tredje part uppmanas du att göra oss uppmärk-samma på eller rapportera alla typer av etiska eller rättsliga problem genom vår visselblåsarfunktion som du hittar på www.bico.com.

Produktsäkerhet
BICO:s dotterbolag skapar framtidens hälsa och av den anledningen garanterar vi att våra produkter och tjänster följer de allra högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna. För mer information kring produktsäkerhet, se sidan 54.
Informationsskydd
Vi säkerställer skydd av känslig och konfidentiell information samt företagshemligheter. BICO-koncernen följer alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Skyddet omfattar BICO och våra kunders immateriella rättigheter.

Relaterade kundcase

3d Bioprintad mänsklig hud

Framtiden för kosmetiska tester

CTIBiotech, ett innovativt FoU-företag baserat i Lyon, Frankrike, använder CELLINKs BIO X 3D-bioprinter för att producera in vitro hudmodeller från mänskliga celler. Dessa bioprintade mänskliga hudmodeller inkluderar talgkörtlar, immunceller eller melanocyter och är mer fysiologiskt relevanta. Dessa förbättrade modeller gör det möjligt för forskare att undersöka talgproduktion, akne eller atopisk dermatit.

Med CTIBIOTECH som kan producera över hundra artificiella hudkonstruktioner (1 cm2 i storlek), är det möjligt för att ha en hög genomströmningsmetod för screening av aktiva ingredienser i aktuella produkter, estetiska eller medicinska produkter för hudvård.

Detta vävnadstekniska genombrott driver industrin framåt, minskar beroendet av djurförsök, samtidigt som utvecklingskostnaderna minskar och banar väg för säkrare och mer effektiva skönhets- och dermatologiska produkter.

Den kosmetiska industrin på 40 miljarder dollar förnyar sig allt mer genom att använda in vitro-teknik som alternativ till djurförsök för att testa hudvårds- och skönhetsprodukter effektivitet och säkerhet. Tack och lov har framsteg inom vävnadsteknik så som möjligheten att bioprinta mänskliga vävnadsmodeller i labbet möjliggjort lovande långsiktiga lösningar.