Hållbarhet

Vårt erbjudande

Med hjälp av vårt erbjudande kan vi göra det möjligt för människor att leva ett hälsosamt liv och främja välbefinnande i samhället. För att garantera framtidens hälsa vill vi poängtera hur viktigt det är med forskning och utveckling samt att samarbeta med strategiska partners. För att garantera framtidens hälsa lägger vi stor vikt vid FoU samt strategiska samarbeten.

Vårt erbjudande präglas av aspekter som rör affärsmannaskap såsom vår uppförandekod och hur vi agerar i affärssituationer, utveckling av hållbara erbjudanden samt en hållbar produktionsprocess, liksom ansvarsfulla samarbeten och leverantörsrelationer. Det övergripande och långsiktiga målet i relation till vårt erbjudande är att skapa framtidens hälsa. Genom att erbjuda innovativa produkter möjliggör vi en bättre hälsa och ökat välmående för människor.

Kvalitetssäkrade produkter

Majoriteten av koncernens produkter utvecklas av BICOs egna utvecklingsteam, vilket innebär noggrann testning och säkerställande av kvalitet innan produktionen påbörjas. Större delen av produktionen sker på koncernens egna produktionsanläggningar, vilket innebär god kontroll över produktionskedjan från ett kvalitetsperspektiv, och det gör det även möjligt att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. När vi arbetar med externa leverantörer för produkter säkerställer vi att de lever upp till olika kvalitets- och säkerhetsstandarder på plats och att de upprätthåller samma nivå som våra egna produkter. Flera av BICOs bolag arbetar aktivt med den internationella standarden ISO 9001:2015 för att uppfylla specifika krav av kvalitetshanteringssystem. Koncernens produkter, som BIO X bioprinter eller I.DOT, är certifierade enligt Underwriter Laboratories (UL) . Underwriter Laboratories är ett säkerhetscertifieringsföretag som certifierar produkter, anläggningar, processer eller system baserat på allmänna branschnormer. Arbetet med att kvalitetssäkra produkter leds av respektive bolag och målsättningen är effektiv resursanvändning i produktionsprocessen.

Säkerhet

Som en del av vår interna uppförandekod strävar vi efter en säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra produkter. Det är avgörande att vi fokuserar på kvaliteten av våra produkter, och därmed levererar vi inte produkter där vi inte kan garantera säkerheten. Vi vill säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet och säkerhet både för våra medarbetare och våra kunder vid användningen av våra produkter. En genomgående säker process är avgörande för framtidens hälsa. Som ett resultat av detta är det viktigt att våra leverantörer upprätthåller samma säkerhetsnivå som vi, och därför säkerställer vi att även de följer vår uppförandekod, som utgör en del av vårt standardavtal. Koncernen säkerställer detta ytterligare genom att arbeta med olika krav på certifieringar och standarder från sina leverantörer. Till exempel att de efterlever REACH-standarden eller olika ISO-standarder. 

Under året har koncernen totalt genomfört 52 stycken interna leverantörsrevisioner för att säkerhetsställa att våra krav upprätthålls. Sammantaget under året uppgick antalet olyckor internt till 37 stycken, där majoriteten var mindre företeelser, tillbud eller avvikelser från säkerhetsrutiner. Respektive bolag har egna processer för uppföljning och åtgärder. Två av olyckorna resulterade i förlorad tid och var bägge skärskador. Vår incidentsfrekvens för förlorad tid (LTIR) var, som resultat av detta, 0,33 per 100 heltidsanställda. En låg LTIR är något som vi ämnar bibehålla genom att fortsätta arbeta med säkerhet i våra processer.

Kundundersökning

BICO:s högsta prioritet är alltid att ha bra produkter och nöjda kunder. Baserat på vår årliga kundundersökning är våra kunder mycket nöjda med våra produkter och dess kvalitet. Faktum är att baserat på de tillfrågade kunderna i vår årliga undersökning fick vi ett Net Promoter Score (NPS) på 18. Vårt NPS-betyg baseras på en skala mellan -100 och +100, där 20 anses vara ett bra betyg. Dessutom kommunicerades att vår kundtjänst var en anledning till det höga betyget. Kundnöjdhet har alltid varit en avgörande faktor för BICO, och genom vårt kvalitetsfokus samt vår kundtjänst har vi lyckats öka vår kundbas genom åren.

Initiativ för 2022

Under 2022 kommer koncernens bolag att genomföra olika initiativ för att minska klimatpåverkan från sina processer. Exempelvis att skapa en mer cirkulär process, minska antalet komponenter som används i produktionen samt att skifta till mer miljövänliga transporter. Under 2021 ökade exempelvis CELLINK sitt fokus på cirkularitet genom att introducera Refurbished Units – genom att erbjuda kunder ett lägre pris för en returnerad BIO X.

Djurförsök

Enbart i USA dör 100 miljoner djur varje år på grund av djurförsök. Dessa djurliv skulle kunna räddas om man exempel-vis ersatte djurförsöken med printad mänsklig vävnad. Därför arbetar vi för att minska antalet djurförsök. Under 2021 började CELLINK arbeta tillsammans med Sveriges 3R-center för att öka välmående bland djur. Sveriges 3R-center arbetar kring tre principer – Replace (ersätta), Reduce (minska) och Refine (förfina). Replace syftar till att ersätta djurförsök, Reduce syftar till att minska antalet djurförsök och Refine fokuserar på att öka välmående för försöksdjur. Under 2021 räddades 95 000 djur genom våra produkter och banbrytande instrument.

Förutom att det räddar djurliv leder också tester på mänsklig vävnad til bättre resultat för individen. Genom att testa på mänsklig vävnad så ökas validiteten i resultaten, likväl som forskning accelereras. Det gör att människor snabbare kan få exempelvis läkemedel som är anpassade efter deras behov. Under 2021 har BICO fortsatt med arbetet för att minska djurförsök genom att lansera en kampanj för att uppmärksamma och se till att FDA Modernization Act of 2021 röstas igenom. Det är ett lagförslag i USA som skulle innebära att det mandat som kräver att nya läkemedel och kosmetika ska testas på djur, upphävs.

Vårt synsätt genom värdekedjan

BICO:s påverkan genom värdekedjan härrör från olika åtgärder i verksamheten. Vår process startar i FoU och följs av en rad åtgärder inom inköp, tillverkning, försäljning, leverans och installation, service samt slutet av produktens livscykel. Inom värdekedjan finns risker kopplade till klimat, mänskliga rät-tigheter, korruption, produkter och arbetssäkerhet. Många av dessa risker, framförallt risker kopplade till mänskliga rättigheter, korruption kan uppstå i våra affärsförbindelser och produktionsanläggningar.

1. FoU

Vår utvecklingsprocess är en viktig del av vår tillväxtagenda. Således är det avgörande att inkludera hållbarhetsaspekten i ett tidigt skede under FoU-processen. Dessutom är det av stor vikt att göra detta utan att kompromissa aspekter som kvalitet, säkerhet eller pris.

BICO-koncernen kommer att fokusera på att integrera håll-barhet i både design och FoU-processer. Redan i dag gör vi det möjligt för våra kunder att minska användningen av plast tack vare vårt erbjudande. Exempelvis genom C.WASH eller I.DOT där användaren kan minska sitt behov av plast jämfört med manuellt arbete.

Risker

Att produkterna inte uppfyller uppställda mål om kontroll och säkerhet

Att inte klara av omställningen till hållbarhetsagendan uppsätta mål om användandet av 100 % förnyelsebarenergi 2030 och nettonollutsläpp vid 2040

Riskhantering

Kontinuerligt analysera och förbättra produkteffektiviteten för att minska antalet komponenter i våra produkter

Fortsätta samarbeta med strategiska partners

2. Inköp

Vi arbetar aktivt för att skapa en mer transparent leveran-skedja. Eftersom vi verkar på en innovativ marknad finns det oftast ett begränsat antal leverantörer och de är ofta småskaliga. Det gör det svårare att ställa krav på dem när det gäller miljöpåverkan.
Under oktober 2021 implementerade vi en ny uppförandekod för våra leverantörer och tredje part, som är en obligatorisk del i alla nya standardavtal för tre av våra bolag. Detta har resulterat i att 14 procent av koncernens leverantörer hittills har signerat vår uppförandekod. Vi syftar till att expandera detta vidare till andra bolag inom koncernen.

Risk

Bristande säkerställande av att leverantörer stödjer och uppfyller våra kvalitets- och säkerhetsnormer och våra krav på mänskliga rättigheter och antikorruption.

Riskhantering

Fortsätta implementeringen av våra interna uppförandekoden i standardavtalen för samtliga koncernbolag

Säkerställa att samtliga tredjepartsaktörer har kännedom och åtkomst till visselblåsarsystemet och uppmuntran att rapportera samtliga oegentligheter

3. Försäljning

Vi kommer fortsätta att fokusera på våra kunder och användare genom hela vår värdekedja. Med vårt fortsatta fokus på kvalitet och kundsupport arbetar vårt försäljningsteam alltid för att ge våra kunder den allra bästa lösningen för dem.

Med inriktning på att erbjuda produkter inom alla områden för nästa generations vävnadsteknik, cellinjeutveckling, multio-mik och diagnostik kommer vi att fortsätta att utveckla vårt produktutbud.

Risker

Att inte mäta kundernas krav på produkteffekt och säkerhet
Korruption

Riskhantering

Fortsätta föra dialog med kunder kring produkternas ut-förande och utförande

Säkerställa att distributörer stödjer och uppfyller våra krav på kvalitets- och säkerhetsnivå

Förstärka kontrollfunktionen inom anti-korruption

4. Tillverkning

Majoriteten av all produktion utförs internt. Egen produktion ger större insyn i processer och därmed är det lättare att upptäcka förbättringsområden, och det ger även utrymme att vara flexibel baserat på kundernas behov.

BICO-koncernen kommer att fortsätta arbetet med dessa processer för att hitta områden som kan förbättras och för att minska deras miljöpåverkan, samtidigt som man behåller fokus på kvalitet och användarupplevelse samt en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och säkra produkter.

Risker

Brist i efterlevnad av uppförandekoden och påverkan från brott mot sociala, etiska och mänskliga rättigheter

Ökade kostnader för efterlevnad och föreskrifter om befintliga produkter

Störningar i verksamheten, transporter och lokaliseringsrisker som följd av global uppvärmning

Riskhantering

Fortsätta utbilda nya medarbetare i uppförandekoden och policyer som den globala policyn
Standardisera processerna och minska antalet produkter för att inte generera onödig konsumtion i vår verksamhet

Fortsätta öka transparensen i värdekedjan och de utsläpp den genererar

Övervaka förändringar inom politiska beslut och lagstiftning för att säkerställa efterlevnad

5. Leverans & Installation

Vårt fokus inom leverans och installation ligger främst på kvalitet och säkerhet. Kvalitet i form av en säker leverans av produkterna såväl som kvalitet och säkerhet i installation och konfigurering. Till följd av detta kommer vi att minska avfallet från komponenter som skadas under transport, men även anta-let resor som våra installationsteam behöver göra, ytterligare, över tid.
Våra bolag skiljer sig åt när det gäller utbud och strukturer, och vi anser att varje enskilt bolag är bäst på att avgöra detaljerna gällande sina egna leveranser och installationer.

Risker

Underlåtenhet att inte informera kunderna om produktan-vändning på ett tillräckligt sätt

Utsläpp från transporter

Riskhantering

Mäta våra utsläpp och upprätta handlingsplan med strukturer och processer för att minskat dessa

Uppmuntra fler att använda miljömedvetna transporter

6. Service

BICO arbetar för att våra erbjudanden ska ha en lång livscykel och därför är vårt fokus på kvalitet absolut nödvändigt. Ut-märkt service och användarupplevelse är alltid fokusområden för oss. BICO arbetar aktivt med våra partners och kunder för att få återkoppling och utveckla våra erbjudanden och vårt serviceutbud.
Eftersom vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan försöker vi att minska nödvändiga resor för vår servicepersonal ytterligare och erbjuder därför vägledning och service på distans hos flera av våra bolag.

Risk

För stort resande för att utföra service på plats

Riskhantering

Minska antalet serviceresor och minska antalet returnerade produkter

Upprätta global servicekapacitet på affärsområdesnivå
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete