Hållbarhet

Vår planet

Hållbarhetsperspektivet ”Vår planet” handlar om miljömässiga faktorer, val av förnyelsebara energikällor och att över tid nå klimatneutralitet. Samtidigt som vi utökar vår verksamhet, våra processer och våra affärer så fokuserar vi på att minimera vårt avtryck på klimatet. BICO strävar efter att bedriva en verksamhet inom jordens begränsningar och därmed bidra till att uppnå målen i Parisavtalet.

Klimatperspektiv
Under 2021 har vi börjat att mäta våra utsläpp i scope 1 och 2 för att få ökad transparens gällande vår klimatpåverkan från våra verksamheter och hitta de områden som kan förbättras. Baserat på resultaten kommer vi under 2022 att ta fram klimat-mål och en handlingsplan för minskad klimatpåverkan (Climate Action Plan) som tydligt kommer att ange vilka åtgärder som BICO måste vidta för att uppnå målen över tid. Målen och planen kommer till att börja med omfatta utsläpp från våra egna verksamheter. När det gäller scope 3 har vi för närvarande ingen struktur för att mäta dessa utsläpp. Vi planerar att upprätta en plan för att möjliggöra omfattande beräkningar av scope 3 under 2022. 2021 är basåret för beräkningen av våra utsläpp av växthusgaser. Vi kommer att granska data som de presenteras och upprätta åtgärder för vår handlingsplan för minskad miljöpåverkan vilken kommer att påbörjas under 2022.

Om uppgifterna skulle ändras avsevärt under de kommande åren kommer vi att se till att justeringar genomförs baserat på de mest väsentliga utsläppskällorna baserat på resultat efter pandemin. Koldioxidutsläppen för koncernen (scope 1-2) uppgick till 284 ton under 2021. Denna mätning inkluderar dock inte samtliga delar av koncernen (29 procent har rapporterat). Vissa bolag i koncernen hade inte möjlighet att spåra eller inkludera data för vissa eller samtliga aspekter, vilket påverkat utfallet. Detta beror på att de förvärvats relativt sent under året, eller inte haft processer för att kunna göra denna typ av mätning. Målet är att samtliga av koncernens bolag kommer vara inklud-erade i denna rapportering fr.o.m. nästa år.

Avfall och materialanvändning
Tack vare vårt kvalitetsfokus har vi alltid strävat efter att minska mängden avfall och överdriven konsumtion i förhållande till våra produktionsflöden. Vi arbetar mot att standardisera processerna och minska antalet produkter för att inte generera onödig konsumtion i vår verksamhet, till exempel genom att samordna material för produkter inom och mellan bolagen. Dessa insatser har resulterat i ett högt fokus på effektiv användning av material genom hela koncernen. Tack vare vårt kontinuerliga fokus på kvalitet och produkteffektivitet kommer vi att minska antalet komponenter i våra produkter, minska antalet serviceresor och leveranser samt att minska antalet returnerade produkter ytterligare, över tid.

Genom våra produkter exempelvis, I.DOT och C.WASH möjliggör vi för våra kunder att minska användningen av plast. Genom effektiv användning av förbrukningsartiklar i hela processen kan kunden spara upp till tre gånger så mycket plast. Vi strävar dessutom efter att minska vattenförbrukningen där det är möjligt. Några av BICO:s dotterbolag har identifierats som vattenintensiva när det gäller deras tillverkningsprocess. De kommer framgent att se över sina nuvarande processer och säkerställa att verksamheterna bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt. Att söka efter andra produktionsvägar anser vi vara ett prioriterat område i det långa loppet.

Processer för att mäta användning och utsläpp från våra avfall och material kommer att formaliseras som en del av vår handlingsplan för minskad klimatpåverkan och detaljer kring detta kommer att kommuniceras efter att dessa processer är på plats.
Energianvändning

Vi strävar efter att minska energianvändningen i så stor ut-sträckning som möjligt. På flera av våra kontor och tillverkningsanläggningar har vi redan installerat rörelsesensorer för att se till att belysningen endast är på när det behövs. Vi försöker även att utforma våra produkter på ett sådant sätt att det minskar mängden energi de behöver under användning. BICO uppmuntrar dotterbolagen att gå över till förnybara energikällor där det är möjligt.

 

Under 2021, så erhöll gruppen 21 procent av sin elförsörjning från förnybara energikällor (där ambitionen framöver är att öka denna andel baserat på de 26 procent av koncernen som rapporterat). Under 2021 så erhöll koncernen 21 procent av sin elförbrukning från förnyelsebara energikällor (baserat på 26 procent av koncernen som rapporterade på denna indikator). Ambitionen framöver är att öka denna andel.

Initiativ för 2022
Vissa av koncernens dotterbolag tittar redan nu på att utforma rese- och leveranspolicyer. Pandemin har inneburit att vi reser mindre, det har även medfört att vårt arbetssätt förändrats. Under 2022 kommer koncernens bolag att upprätta olika initiativ för att minska sin klimatpåverkan, börja mäta sina koldioxidut-släpp i högre utsträckning, minska sin användning av plast och papper samt uppmana fler att välja miljömedvetna transportmedel. Under 2022 kommer BICO på koncernnivå dessutom fokusera på att utveckla en handlingsplan för minskad miljöpåverkan genom att beräkna våra koldioxidutsläpp och säkerställa att vi bidrar till målen i Parisavtalet.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete