Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Valberedning​

Valberedning​

BICO:s årsstämma 2022 beslutade att inte föreslå några förändringar av principerna för utnämning av ledamöter i valberedningen och dess instruktioner, vilka beslutades på årsstämman 2021. Valberedningen består fortfarande av fem ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget från och med utgången av september. Om styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, är en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera en ledamot till valberedningen. Principerna innefattar även ett förfarande för ersättande av en ledamot som lämnar valberedningen i förtid eller där en ledamot representerar en aktieägare som inte längre är en av de fyra röstmässigt största aktieägarna.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman 2023. Valberedningens sammansättning från tid till annan ska publiceras på BICOs hemsida. Ett pressmeddelande som anger sammansättningen av den nuvarande valberedningen och förfarandet för aktieägare att lämna förslag till valberedningen publicerades den 8 oktober 2021 och har gjorts tillgängligt på BICOs webbplats. Följande ledamöter i valberedningen utsågs:

• Mats Engström (appointed by Erik Gatenholm)

• Claes Dinkelspiel (appointed by Héctor Martínez)
• Malin Björkmo (appointed by Handelsbanken Fonder)
• Jan Dworsky (appointed by Swedbank Robur Fonder)
• Carsten Browall (Chairman of the Board)

Sammantaget representerade de nominerande aktieägarna cirka 39 procent av rösterna i BICO. Valberedningen har haft 5 möten under året. Valberedningen ska till årsstämman 2023 lämna förslag till beslut om val av ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete, val och arvode till revisorer samt i förekommande fall ändringar av instruktioner för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida.

Valberedningen består fortfarande av fem ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget från och med utgången av september. Om styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, är en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera en ledamot till valberedningen. Principerna innefattar även ett förfarande för ersättande av en ledamot som lämnar valberedningen i förtid eller där en ledamot representerar en aktieägare som inte längre är en av de fyra röstmässigt största aktieägarna.
Ett pressmeddelande som anger sammansättningen av den nuvarande valberedningen och förfarandet för aktieägare att lämna förslag till valberedningen publicerades den 28 oktober 2022 och har gjorts tillgängligt på BICOs webbplats.
Följande ledamöter i valberedningen har utsetts för 2023 års bolagsstämma:
  • Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm)
  • Claes Dinkelspiel (utsedd av Héctor Martínez)
  • Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden)
  • Carsten Browall (styrelseordförande i BICO Group)
Sammantaget representerar de nominerande aktieägarna cirka 39 procent av rösterna i BICO.
Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2023 års bolagsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: ir@bico.com. Skriv ”Till valberedningen”.

eller via brev till:

BICO Group AB

Långfilsgatan 9

412 77 Göteborg

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman, dock senast den 10 februari 2023, för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida.