Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Kallelse till Årsstämma I BICO Group AB (Publ)

Single Press release se

Kallelse till Årsstämma I BICO Group AB (Publ)

2022-03-24 16:30
Regulatory
Aktieägarna i BICO Group AB (publ), org.nr. 559050-5052 (”Bolaget” eller ”BICO”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 kl. 17.00, i Konferensrum vån 5, Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg.

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
 • dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast onsdagen den 20 april 2022 under adress BICO Group AB (publ), Årsstämma 2022, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till ir@bico.com eller genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Frivillig förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 20 april 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bico.com.

Frivillig förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 4§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.bico.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara BICO tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: BICO Group AB (publ), Årsstämma 2022, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@bico.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag:

 1. Carsten Browall (omval)
 2. Erik Gatenholm (omval)
 3. Bengt Sjöholm (omval)
 4. Helena Skåntorp (omval)
 5. Susan Tousi (omval)
 6. Christian Wildmoser (omval)
 7. Rolf Classon (nyval)
 8. Ulrika Dellby (nyval)
 1. Val av styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

 1. Carsten Browall (omval)
 1. Val av revisor.
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 3. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
 5. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11, 12 OCH 13

Valberedningen, som består av Mats Engström (utsedd av Erik Gatenholm), Claes Dinkelspiel (utsedd av Héctor Martínez), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Jan Dworsky (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Carsten Browall (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Carsten Browall väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi samt nyval av Rolf Classon och Ulrika Dellby. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aristotelis Nastos har avböjt omval.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Rolf Classon, född 1945

Bakgrund: Rolf Classon har lång erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedel och medicinteknik och tillför även ett internationellt perspektiv. Han har de senaste 30 åren varit verksam som verkställande direktör eller styrelseledamot/-ordförande i såväl privata som noterade bolag i Sverige, Tyskland, Schweiz, England, Irland och USA. Mellan 1995 och 2002 var han verkställande direktör för Bayer Diagnostics och mellan 2002 och 2004 ordförande för Bayer Healthcares verkställande utskott. Dessförinnan hade han olika ledande befattningar inom Pharmacia Corporation. Rolf Classon är idag styrelseledamot i Catalent och Fresenius Medical Care. Han är även styrelseordförande i Perrigo Company plc, ett uppdrag han dock lämnar i maj. Hans tidigare styrelseuppdrag omfattar bland annat Tecan Group Ltd, Hill-Rom Corporation, Auxilium Pharmaceuticals, Sequanna Medical AG, Millipore Corporation, Prometheus Laboratories Inc och de svenska bolagen Qleanair och Aerocrine.

Rolf Classon är född 1945, och har en ingenjörsexamen med inriktning kemi samt en magister från Göteborgs Universitet. Han är bosatt i USA och delar sin tid mellan Sverige och USA.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 1 000 aktier av serie B

Ägarskap: 0 %

Rösträtt: 0 %

Rolf Classon är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ulrika Dellby, född 1966

Bakgrund: Ulrika Dellby har lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som managementkonsult, investerare, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Ulrika Dellby är idag styrelseledamot i Lifco, Linc, Werksta Nordic, Fasadgruppen, SJ samt Kavli Holding. Hon är även ledamot i Näringslivsrådet inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Hon har grundat Hello World!, en allmännyttig ideell förening och har tidigare varit partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby. Bland tidigare styrelseuppdrag finns Cybercom och Norrporten.

Ulrika Dellby är född 1966 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 1 900 aktier av serie B

Ägarskap: 0 %

Rösträtt: 0 %

Ulrika Dellby är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.bico.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (475 000), 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (200 000), 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (75 000), 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (40 000), 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (50 000) samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (25 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 3, 4, 8B, 14 OCH 15

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Veronica Christiansson utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av BICO baserat på bolagsstämmoaktieboken, närvarande aktieägare och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 6 969 894 645 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 14 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021. 

Punkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 64 086 269 utestående aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A som berättigar till tio röster per aktie och 62 586 269 aktier av serie B som berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag kommer senast tre veckor innan stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.bico.com, hos Bolaget på adress BICO Group AB (publ), Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 15 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats enligt ovan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Aktieägare som utövar sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning ska framställa begäran om sådana upplysningar per post till BICO Group AB (publ), Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till ir@bico.com, senast måndagen den 18 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.bico.com senast torsdagen den 21 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i mars 2022

BICO Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, EVP och CFO, BICO
Telefon: 070 991 86 04     
E-mail: 
gd@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2022, kl. 16:30 (CET).

Om BICO 

Cavärldsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com