Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

Single Press release se

Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

2023-05-09 18:50
Regulatory

Vid årsstämma i BICO Group AB (publ) (”BICO” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 9 maj 2023 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde ledamöterna Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp, Susan Tousi, Rolf Classon och Ulrika Dellby. Vidare valdes Gerry Mackay till ny styrelseledamot. Rolf Classon valdes till ny styrelseordförande och Ulrika Dellby valdes till ny vice ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och det noterades att Åsa Löfqvist kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring i principerna för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra principerna för utseende av valberedningen så att valberedningen ska utgöras av fyra ledamöter som utses av de största ägarna och att styrelsens ordförande inte formellt ska vara en del av valberedningen. Däremot kommer styrelseordföranden normalt adjungeras till valberedningens möten. Inga andra förändringar har vidtagits i principerna.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. För att möjliggöra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det lämpligt, göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank åt investerare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.