Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

Single Press release se

Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

2022-04-26 22:30
Regulatory

Vid årsstämma i BICO Group AB (publ) (”BICO” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 26 april 2022 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Carsten Browall, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp och Susan Tousi. Vidare valdes Rolf Classon och Ulrika Dellby till nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carsten Browall omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Fredrik Jonsson kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 35 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Avijit Minocha, Marknadschef, BICO
Telefon (US): +1 (617) 637 5372
E-mail: akm@bico.com   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, kl. 22:30 CEST.

Om BICO 

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com