Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO och Sartorius har träffat en överenskommelse om att ingå ett strategiskt samarbete, följt av en riktad nyemission om 487 MSEK till Sartorius

Single Press release se

BICO och Sartorius har träffat en överenskommelse om att ingå ett strategiskt samarbete, följt av en riktad nyemission om 487 MSEK till Sartorius

2022-12-08 17:35
Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i BICO Group AB (publ) ("BICO" eller “Bolaget”) har utnyttjat bemyndigandet från årsstämman att emittera upp till 6 408 626 B-aktier ("Nya Aktier") till fullo, motsvarande tio procent (10 %) av utestående aktier i Bolaget före transaktionen, genom en riktad nyemission ("Nyemissionen") till Sartorius AG ("Sartorius"). Teckningskursen för Nyemissionen uppgår till 76,00 kronor per aktie ("Teckningskursen"), motsvarande en premie om 2,7 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för de tre (3) senaste handelsdagarna för BICOs B-aktier på Nasdaq Stockholm, innan den 8 december ("3-dagars VWAP"). Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras 487 miljoner kronor, före transaktionskostnader, och genomförandet av Nyemissionen kommer att öka Sartorius ägande med cirka 9,1 procent av aktierna och 7,6 procent av rösterna i BICO. Tillsammans med Sartorius befintliga innehav i BICO uppgår det totala ägandet till cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna.

I samband med Nyemissionen, har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå ett omfattande teknik- samt försäljnings- och marknadssamarbete. Som en del av partnerskapet kommer båda företagen att ingå forsknings- och utvecklingssamarbeten avseende 3D-printing för celler och tillhörande teknologier samt digitala lösningar för arbetsflöden för cellinjeutveckling. Dessutom innefattar överenskommelsen att Sartorius ska bli distributör av BICO-produkter i Asien-Stillahavsområdet (APAC).

“Det strategiska samarbetet med Sartorius förväntas avsevärt utöka vår närvaro och accelerera tillväxten i Asien-Stillahavsområdet, där BICO idag har en betydande expansionspotential. BICO kommer att få tillgång till värdeskapande, kompletterande teknologier och produkter, vilket kommer att förbättra vårt nuvarande kunderbjudande inom bio-printing och labbautomation. Vi betraktar Sartorius ägande i BICO som en verifiering av BICOs tillväxtstrategi," kommenterar Erik Gatenholm, VD och medgrundare till BICO.

”Samarbetet med BICO kommer att göra det möjligt för oss att gemensamt stärka vår verksamhet inom mycket dynamiska områden som avancerade cellmodeller och digitala arbetsflöden inom forskning och utveckling för läkemedel. Vi kommer ytterligare stärka båda företagens position på de snabbt växande asiatiska marknaderna med mycket differentierande och relevanta teknologier. Vi är övertygade om att det strategiska partnerskapet och investeringen i BICO kommer att skapa värde för båda parter,” kommenterar Gerry Mackay, styrelseledamot och chef för Lab Products & Services-segmentet hos Sartorius.
 
Om Sartorius
Sartorius har sitt huvudkontor i Göttingen, Tyskland, och är en ledande internationell partner för life-science forskning och biotech-industrin som är noterad på Frankfurtbörsen, med ett börsvärde om cirka 23 miljarder euro. Företaget har årligen uppvisat en tvåsiffrig genomsnittlig tillväxttakt och har regelbundet utökat sitt erbjudande genom förvärv av kompletterande teknologier. Under räkenskapsåret 2021 uppvisade Sartorius en nettoomsättning om cirka 3,45 miljarder euro. I slutet av 2021 var nästan 14 000 personer anställda vid koncernens cirka 60 tillverknings- och försäljningsanläggningar, verksamma för kunder över hela världen.

Med innovativa laboratorieinstrument och förbrukningsvaror koncentrerar sig koncernens Lab Products & Services-segment på att tillgodose behoven hos laboratorier som utför forskning och kvalitetskontroll på läkemedels- och biotech-företag samt hos akademiska forskningsinstitut. Segmentet Bioprocess Solutions med sin breda produktportfölj har fokus på engångslösningar som hjälper kunder att tillverka biotekniska läkemedel och vacciner på ett säkert och effektivt sätt.
 
Nyemissionen
Nyemissionen i korthet:

 • Nyemissionen innefattar totalt 6 408 626 Nya Aktier till Sartorius, beslutat av styrelsen baserat på bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2022.
 • Teckningskursen per Ny Aktie uppgår till 76,00 kronor och har beslutats av Bolagets styrelse efter förhandlingar på armlängds avstånd med Sartorius. Teckningskursen motsvarar en premie om 2,7 procent jämfört med 3-dagars VWAP om cirka 74,02 kronor per aktie.
 • Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras 487 miljoner kronor, före transaktionskostnader.
 • Nyemissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 7,6 procent av antalet röster i BICO. Sammantaget kommer Nyemissionen öka antalet aktier i Bolaget med 6 408 626 till 70 494 895 och antalet röster med 6 408 626 till 83 994 895, fördelat mellan 1 500 000 A-aktier och 68 994 895 B aktier, efter Nyemissionens genomförande. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 160 215,65 kronor, från cirka 1 602 156,725 kronor till cirka 1 762 372,375.
 • Genomförandet av Nyemissionen kommer att öka Sartorius ägande med cirka 9,1 procent av aktierna och 7,6 procent av rösterna i BICO. Tillsammans med Sartorius befintliga innehav i BICO uppgår det totala ägandet till cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna.

 Bakgrund till det strategiska samarbetet
I samband med Nyemissionen, har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå ett omfattande teknik- samt försäljnings- och marknadssamarbete. Som en del av partnerskapet kommer båda företagen att ingå forsknings- och utvecklingssamarbeten avseende 3D-printing för celler och tillhörande teknologier samt digitala lösningar för arbetsflöden för celllinjeutveckling. Dessutom innefattar överenskommelsen att Sartorius ska bli distributör av BICO-produkter i Asien-Stillahavsområdet (APAC). Samarbetet kommer att baseras på ömsesidigt kommersiellt attraktiva villkor efter förhandlingar på armlängds avstånd.
 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets styrelse har i samband med detta gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt olika alternativ för att stärka Bolagets finansiella ställning genom en kapitalanskaffning och kommit fram till att en riktad nyemission är det mest lämpliga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har kommit fram till att bland annat följandeskäl ger stöd för Nyemissionen:

 • Nyemissionen genomförs till en premie och Teckningskursen motsvarar en premie om 2.7 procent jämfört med 3-dagars VWAP,
 • Nyemissionen kommer att ge Bolaget en betydande och välrenommerad långsiktig aktieägare i form av Sartorius,
 • tekniken samt försäljnings- och marknadssamarbetet med Sartorius i samband med Nyemissionen innebär flera kommersiella och strategiska fördelar för BICO,
 • Nyemissionen kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet för Bolaget än en företrädesemission,
 • en förstärkning av Bolagets finansiella ställning kommer att göra det möjligt för Bolaget att snabbare genomföra strategiska initiativ, och
 • vikten av en stark balansräkning när Bolaget navigerar i rådande marknadsförhållanden.

Användning av emissionslikviden
BICO avser att använda nettointäkterna från Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning, för att accelerera Bolagets tillväxtagenda och ytterligare cementera dess redan väletablerade marknadsposition.
 
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till BICO i samband med Nyemissionen.