Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Kommuniké från extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ)

Single Press release se

Kommuniké från extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ)

2022-12-14 15:00
Regulatory

Vid extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ) (”BICO” eller ”Bolaget”) idag den 14 december 2022 beslutades följande.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Co-worker LTIP 2022) riktat till anställda inom BICO-koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla kunniga och erfarna medarbetare. Co-worker LTIP 2022 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas en rätt att erhålla teckningsoptioner beroende på Bolagets uppfyllande av vissa prestationskrav (se nedan) samt vara föremål för en tre och en halv årig intjäningsperiod. Co-worker LTIP 2022 kommer att omfatta nuvarande anställda (totalt cirka 900 individer), och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom BICO-koncernen. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade extra bolagsstämman även om en emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget BICO International AB. Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Co‑worker LTIP 2022, vid utnyttjande av samtliga 2 500 000 teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 62 500 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 3,75 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.