Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO meddelar nedskrivning avseende goodwill huvudsakligen på grund av ökad WACC, och nedskrivning av tillgångar

Single Press release se

BICO meddelar nedskrivning avseende goodwill huvudsakligen på grund av ökad WACC, och nedskrivning av tillgångar

2023-08-21 18:57
Regulatory

BICO Group meddelar inför Q2-rapporten som kommer offentliggöras imorgon den 22 augusti 2023, klockan 07:00 CEST att koncernen idag har beslutat om icke-kassaflödespåverkande engångsposter huvudsakligen relaterade till nedskrivningar avseende goodwill på grund av ökad WACC för koncernbolagen, nedskrivning av tillgångar och omvärdering av villkorade köpeskillingar. Detta resulterar i en effekt på EBITDA om 94 Mkr och en effekt på EBIT om-830 Mkr i Q2 2023.

Nedskrivning av goodwill
BICO har beslutat om nedskrivning av goodwill avseende koncernbolagen om totalt 768 Mkr. Detta har en effekt på EBIT men är ej kassaflödespåverkande. Beslutet har fattats efter att det kvartalsvisa testet att pröva goodwill har genomförts och beror huvudsakligen på högre WACC, vilket beror på högre marknadsräntor.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar
Estimat kopplade till villkorade köpeskillingar för koncernen har omvärderats vilket resulterat i en minskad skuld som i sin tur har medfört en positiv effekt på EBITDA om 161 Mkr. Skulden har justerats eftersom BICO gör bedömningen att målen kopplade till villkorade köpeskillingar för 2023 och 2024, och som sattes på väldigt höga nivåer, inte kommer kunna uppnås.

Omvärdering av IFRS 2
Under andra kvartalet har BICO omvärderat estimat avseende intjänande av optioner i LTIP 2021 och LTIP 2022. Det bedöms inte längre sannolikt att alla finansiella kriterier kommer att uppfyllas för att optionerna ska intjänas. Därför har en återföring av tidigare redovisade kostnader bokförts under andra kvartalet, vilket resulterat i en positiv effekt på EBITDA om 28 Mkr.

Nedskrivning i Ginolis
Som kommunicerades i Q1-rapporten så har Ginolis anpassats till en minimal kostnadsbas och en minskad organisation med kapacitet att kunna acceptera nya orders och ta hand om nuvarande serviceåtaganden gentemot kunder. I anslutning till detta har följande nedskrivningar beslutats om som är kopplade till immateriella tillgångar om 102 Mkr, fastigheten i Uleåborg, Finland om 54 Mkr, avtalstillgångar om 28 Mkr, justering av värdering i övriga tillgångar om 25 Mkr och lagervärde om 15 Mkr.

Nedskrivning av lagervärde
BICO har beslutat om att det finns ett nedskrivningsbehov av lagervärde om 27 Mkr. Detta kommer ha en negativ inverkan på bruttomarginalen för andra kvartalet.
 
Ej kassaflödespåverkande engångsposter som påverkar resultatet för Q2
Totalt sett påverkar dessa ej kassaflödespåverkande engångsposter EBIT för Q2 2023 med -830 Mkr och genererar en positiv kassaflödeseffekt på EBITDA för Q2 2023 om 94 Mkr.
 

Poster som påverkar EBITDA
(ej kassaflödespåverkande engångsposter)
 
Mkr
Omvärdering av villkorade köpeskillingar161
Omvärdering av IFRS 228
Ginolis: nedskrivning av avtalstillgångar-28
Ginolis: justering av värdering i övriga tillgångar   -25
Ginolis: nedskrivning av lagervärde-15
Koncernbolag: nedskrivning av lagervärde-27
Poster som påverkar EBIT
(ej kassaflödespåverkande engångsposter)
 
Mkr
Nedskrivning av goodwill-768
Ginolis: nedskrivning av immateriella tillgångar  -102
Ginolis: nedskrivning av fastighet-54

Kommande rapportering från BICO
Q2-rapporten, kommer som tidigare kommunicerats, offentliggöras imorgon den 22 augusti 2023, klockan 07:00 CEST. Q2-rapporten kommer att finnas tillgänglig i det finansiella arkivet på investerardelen på BICO:s hemsida.
www.bico.com/investerare

Presentation för media och investerare
Efter offentliggörandet av Q2-rapporten arrangeras en telefonkonferens där vd och koncernchef Erik Gatenholm och CFO Jacob Thordenberg presenterar delårsrapporten samt att det finns möjligheter att ställa frågor, imorgon den 22 augusti 2023 klockan 10:00 CEST. 

Presentationen kommer finnas tillgänglig på BICO:s hemsida, imorgon, från och med kl. 09:00 CEST.
https://bico.com/se/investerare/

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bico-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200862