Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Bokslutskommuniké 2021: Stark tillväxt, positiv EBITDA och tydlig plan för ökad lönsamhet

Single Press release se

Bokslutskommuniké 2021: Stark tillväxt, positiv EBITDA och tydlig plan för ökad lönsamhet

2022-02-23 08:00
Regulatory
Interim report

Fjärde kvartalet: oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 519,1 MSEK (207,0), vilket motsvarade en ökning om 151 % (391) jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 25 % (88). Organisk tillväxt i kvartalet rensat för försäljning av icke-återkommande pandemirelaterade hygienprodukter föregående år var 30 %.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 24,1 MSEK (45,9), vilket motsvarade en marginal om 4,6 % (22,2).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,0 MSEK (43,6), vilket motsvarade en marginal om 2,5 % (21,1).
 • Periodens resultat uppgick till -25,9 MSEK (20,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,41 SEK (0,64).
 • Bruttomarginalen uppgick till 72,3 % (74,2). Bruttomarginalen är i nivå med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q4 2020 minskar bruttomarginalen främst som följd av lägre andel service samt en annan produktmix efter årets 9 genomförda förvärv.
 • Nettoomsättning från förbrukningsvaror uppgick till 73,5 MSEK (29,3), en ökning med 151 %. Andelen av total produktförsäljning uppgick till 16,1 %, vilket motsvarade en minskning med 1,5 procentenheter (17,6 % i jämförelseperioden).
 • Under kvartalet förvärvades QInstruments för en total köpeskilling om 631,6 MSEK och Biosero för en total köpeskilling om 1 514,1 MSEK. Totalt redovisade villkorade köpeskillingar för de två förvärven uppgår till 242,2 MSEK, vilka kan falla ut baserat på finansiell prestation under 2022–2024.

Helår 2021: januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 257,3 MSEK (365,8), vilket motsvarade en ökning om 244 % (176) jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 44 % (48). Organisk tillväxt under året rensat för försäljning av icke-återkommande pandemirelaterade hygienprodukter föregående år var 54 %.
 • Justerad EBITDA* uppgick till 16,9 MSEK (30,7), vilket motsvarade en marginal om 1,3 % (8,4).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -45,1 MSEK (16,4), vilket motsvarade en marginal om -3,6 % (4,5).
 • Periodens resultat uppgick till -229,2 MSEK (-30,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -3,97 SEK (-0,64).
 • Bruttomarginalen uppgick till 72,2 % (72,0). Bruttomarginalstrukturen i förvärvade bolag varierar beroende på produktmixen.
 • Nettoomsättning från förbrukningsvaror uppgick till 214,1 MSEK (58,7), en ökning med 265 %. Andelen av total produktförsäljning uppgick till 19,5 %, vilket motsvarade en ökning med 1,0 procentenheter (18,5 % i jämförelseperioden).
 • Under året förvärvades 9 bolag för en total köpeskilling om 5 235,4 MSEK. De förvärvade bolagen stod för totalt 542,2 MSEK av årets redovisade omsättning.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 beaktat den tillväxtfas som bolaget befinner sig i och som förväntas fortsätta under 2022.

* I syfte att öka transparensen kring jämförelsestörande poster i koncernens redovisning, redovisas från och med fjärde kvartalet 2021 en justerad EBITDA.

2021 var ett år som både varit framgångsrikt och som inneburit utmaningar som vi kraftfullt adresserar. Året resulterade i stark organisk tillväxt, expansion på nya marknader, en ny framåtlutad och kundnära koncernstruktur, strategiska förvärv och en mängd innovativa produktlanseringar. Vi har navigerat i en föränderlig omvärld där såväl makroekonomiska effekter som pandemin påverkat. Omsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 257,3 MSEK vilket motsvarade en ökning om 244 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten för helåret uppgick till 44 procent, tack vare god tillväxt inom samtliga segment och affärsområden under året. Justerad EBITDA uppgick till 16,9 MSEK, vilket motsvarade en justerad EBITDA-marginal om 1,3 procent”, säger Erik Gatenholm, vd och koncernchef för BICO.

”Vi har en tydlig plan för att visa lönsamhet redan under 2022 och vi prioriterar även att växa in i vår kostnadsbas och påbörja resan mot positiva kassaflöden. Anpassningar har gjorts kring rekrytering, leverantörsavtal är under omförhandling och åtgärder har initierats för att förbättra fakturerings-processen för att minska antalet dagar till betalning. Kommersiellt fortsätter vi att investera, driva sälj och identifiera potentiella nya intäktsströmmar för ökade intäkter. Vi kommer även se över våra prislistor och utveckla vår tjänsteportfölj genom att tydliggöra vårt serviceerbjudande, då vi ser en stor potential i detta”, säger Erik Gatenholm, vd och koncernchef för BICO.

Telefonkonferens 23 februari 2022

Presentationen kommer hållas på engelska. Presentation kommer finnas tillgänglig på www.bico.com/investerare

Datum: onsdagen den 23 februari, 2022. Kl. 14:00-15:00 (CET)
För ljud: +46 8 502 439 36 Konferens-ID: 959 931 880#
För video:
Videolänk till presentationen
Talare: Erik Gatenholm, VD och koncernchef BICO och Gusten Danielsson, EVP och CFO BICO

Bilaga: Bokslutskommuniké 2021

För mer information vänligen kontakta:

Gusten Danielsson, EVP och CFO BICO
Telefon: 070 991 86 04
E-mail: gd@bico.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef BICO
Telefon: 070 830 08 90
E-mail: il@bico.com

Denna information är sådan som BICO AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022, kl. 08:00 (CET).

Om BICO
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 10 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com